Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

... a lakosság szolgálatában!

Kft. szervezeti alakulása
HOGYAN ALAKULT A CSONGRÁDI KÖZMÛ SZOLGÁLTATÓ KFT
 
Tisztelt Érdeklõdõk!
 
A mai napig is több alkalommal érdeklõdnek a KFT létrejöttével kapcsolatban, ezért a szervezeti átalakulásokat az alábbiakban foglalom össze.
 
Csongrád város területén 1994-ig az ivóvízszolgáltatási és szennyvízelvezetési - tisztítási feladatokat a Csongrád megyei Víz és Csatornamû Vállalat Csongrádi üzemfõmérnökség szervezetében végeztük. Hozzánk tartozott Csongrád, Felgyõ, Csanytelek, Tömörkény és Baks települések vízellátó rendszerének üzemeltetése.
 
A víziközmûvek privatizációja során az érintett települések tulajdonukba kapták a település ellátását biztosító víziközmû vagyont. A vagyonnal megkapták azt a feladatot is, hogy gondoskodjanak a szolgáltatás ellátásáról, mint önkormányzati feladat.
 
Magyarországon az üzemeltetésre több változat alakult ki.
 
Voltak olyan nagyobb önkormányzatok, akik külföldi üzemeltetõkre bízták a szolgáltatást.
Késõbb ezt a döntést több település átgondolta, és sikeresen intézkedtek a szolgáltatási jog visszaszerzésérõl.
 
Vannak olyan települések, ahol az önkormányzatok közös üzemeltetõ szervezetet hoztak létre.
Így ezeken a településeken közös, de tõkeerõs, nagy szolgáltató szervezet üzemel.  Pl: Bács - Kiskun megyében az Észak -Bács- Kiskun megyei Vízmû Zrt.   
 
Több önkormányzat, közöttük Csongrád város Önkormányzata is úgy döntött, hogy saját szervezetével láttatja el a szolgáltatást.
 
A Vízmû Vállalat Csongrádi üzemfõmérnökségébõl 1994-ben így alakult meg a Csongrádi Víz és Kommunális KFT -továbbiakban VÍZMÛ KFT - azzal a feladattal, hogy üzemeltesse a város ivóvíz és szennyvíz közmû rendszerét. A KFT 100-os önkormányzati tulajdon.
 
1996-ban az önkormányzat az egyéb kommunális feladatokat végzõ szervezetét megszüntette, tevékenységüket beépítette a VÍZMÛ KFT-be. Így a víziközmû üzemeltetési feladataink és a vállalt építõipari tevékenységünk kibõvült hulladékgyûjtési, távhõ szolgáltatási, tüzeléstechnikai és önkormányzati bérlakások kezelési feladataival is. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati bérlakások nagyrészt társasházakban vannak elvállatuk a társasházak közös képviseleti feladatait is.
 
1996-ban  elvállaltuk Csépa - Tiszasas - Tiszaug és Fábiánsebestyén települések ivóvízellátó rendszereinek üzemeltetését. 
 
2001 -tõl üzemeltetjük Csépa - Tiszasas - Szelevény települések  szennyvízelvezetõ - tisztító rendszerét.
 
2002- ben az Önkormányzat ránk bízta a Csongrád városi sporttelep üzemeltetését.
 
2002 - 2004 között több, mint 5 milliárd Ft összegben önkormányzati beruházásában megépült a város teljes területét átfogó szennyvízelvezetõ rendszer és új tisztító telep, melynek a VÍZMÛ KFT lett az üzemeltetõje..
 
Csongrád város gesztorságával 82 település fogott össze annak érdekében, hogy korszerû módon megoldják a településeken keletkezõ hulladék gyûjtését, szállítását, kezelését és hasznosítását, kibõvítve szelektív hulladékgyûjtéssel.
 
Az önkormányzatok teljes területét átfogóan Vaskúton, Kiskunhalason és Felgyõn épültek új,
korszerû hulladékkezelõ telepek, a szolgáltatást új jármûparkkal és eszközparkkal kiegészítve.
 
Mivel a KFT  Csongrád területén már végzett hulladékszolgáltatást, évekig mûködtünk közre a tervezési és engedélyezési eljárásokban.
 
2008-ban kerültek átadásra a létesítmények.
 
Kérdéses volt, hogy ki legyen az új létesítmények üzemeltetõje? Ezt közbeszerzési pályázaton lehetett kiválasztani.
 
A KFT, a területen a szolgáltatásban érintett másik 2 KFT és a 82 település közös tulajdonát képezõ létrehozott vagyon kezelésére alapított részvénytársaság konzorciumba szervezõdve  legalacsonyabb  szolgáltatási díjat megajánlva sikeresen pályázott, így a konzorcium nyerte el a szolgáltatást.
 
A felgyõi lerakó körzetébe 14 település tartozik, közöttük Kiskunfélegyháza és Csongrád város is. Ennek a rendszernek lett az üzemeltetõje egyéb meglévõ feladatainak ellátása mellett a Városi Víz és Kommunális KFT. A szolgáltatás beindításához szerzõdést kellett kötni a 14 település önkormányzatával és közel 20 ezer lakossági partnerrel. A létesítmények üzemeltetéséhez be kellett szerezni  a szükséges üzemelési engedélyeket. 
 
2009. januártól a tulajdonos ránk bízta a Csongrádi Gyógyfürdõ üzemeltetését, sõt ideiglenesen a Belvárosi vendégházak üzemeltetését is.        
  
Csongrád város önkormányzat képviselõ testülete 2009-ben úgy döntött, hogy a hulladékszolgáltatás ellátására tiszta profilú KFT hoz létre. Ezért a Városi Víz és Kommunális KFT-t 2010. januártól átalakította.
 
2010. januártól változatlan néven a Városi Víz és Kommunális KFT  látja el a hulladékszolgáltatási feladatokat. ( A név megtartását az indokolta, hogy minden elõkészítõ
anyagon, minden pályázati anyagon, megkötött szerzõdéseken, nem olcsón beszerzett engedélyeken a KFT neve szerepel.)
 
A KFT-bõl alakult meg 2010. januárban a Közmû Szolgáltató KFT minden olyan feladat ellátására, amit a Víz és Kommunális KFT végzett a hulladékszolgáltatás mellett.
 
Telephelyünk adatai és a feladatot ellátó személyzet változatlan. Közel 30 éves szakmai tapasztalattal biztosítjuk a szolgáltatások ellátását.
 
 
Telephelyünk:  6640, Csongrád, Erzsébet u. 25.      Telefon: 06-63-570-092
Bemutatkozunk
Csongrád város területén - beleértve Bokros városrészt is- 1994 június 30-ig a szentesi központú Csongrád megyei Víz és Csatornamû Vállalat végezte az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási feladatokat. A KFT szervezetében 6 üzemfõmérnökség mûködött - Szentes - Hódmezõvásárhely - Makó - Csongrád - Kistelek és Mórahalom központokkal. 

A víziközmûvek privatizációja során minden önkormányzat tulajdonba kapta a település érdekeit szolgáló közmûvagyont. Ezzel az üzemeltetõ vállalat feladat nélkül maradt, felszámolás alá került. 

Egyben kötelezõ feladata lett az önkormányzatoknak a törvényi elõírásokban, jogszabályokban, rendeletekben meghatározottak szerinti szolgáltatási feladatok ellátása, a mûködtetés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az üzemeltetés költségeit fedezõ szolgáltatási díjak meghatározása. 

1994 július 01-tõl, a megyei Víz és Csatornamû Vállalat átszervezésétõl kezdõdõen Csongrádon önálló KFT-ben végezzük a szolgáltatást. A KFT-t 1.000 eFt törzstõkével a vállalat alapította VÍZMÛ KFT néven. 

1994 augusztus 01-tõl Csongrád Város Önkormányzata a KFT-t megvásárolta, és a víziközmû vagyont és a mûködtetéséhez szükséges vagyont beapportálta a KFT-be. 

A beolvasztás idõpontjától a KFT szolgáltatási feladatköre tulajdonosi megbízás alapján az alábbiakkal bõvült: 

  - Távhőszolgáltatás
  - Csongrád Városi Gyógy-és Strandfürdő üzemeltetése

Egyéb vállalkozási tevékenységek: 


  - társasházakban közös képviselõi feladatok ellátása
  - szaktanácsadás
 
A KFT jogállása: 

A KFT Csongrád Város Önkormányzatának a 100 %-os tulajdona. A tulajdonos a gazdálkodást és mûködést a képviselõ - testület által választott 3 tagú Felügyelõ Bizottsággal és 1 fõ könyvvizsgálóval felügyeli. A KFT önállóan gazdálkodó szervezet. Önállóan viseli a szolgáltatások, tevékenységek költségeit, ráfordításait. Ezek fedezete a számlák alapján beszedett árbevétel. A szolgáltatások díjának a megállapítása a képviselõ - testület feladata. 

Szolgáltatási jellemzõk: 

Folyamatosan - 3 mûszakban - végzett szolgáltatások:
 
 
  - Melegvízszolgáltatás
  - fûtési szezonban: távfûtés


A létesítmények üzemeltetését gépkezelõk, a javítási - szerelési, karbantartási munkákat külön, minden szükséges szakmai összetételt biztosító csoport végzi. A munkaidõn kívüli meghibásodások, üzemzavarok elhárítása biztosított. 

A rendelkezésre álló szakember gárdával és a meglévõ, de folyamatosan fejlesztésre szoruló eszközállománnyal a szolgáltatások ellátását biztosítani tudjuk. Az ügyfelekkel a kapcsolatot munkaidõben az ügyfélforgalmi - számlázási csoporton, munkaidõn kívüli idõszakban a diszpécser és készenléti szolgálaton keresztül biztosítjuk. 

A KFT átlag létszáma: 37 fõ 

Köszönjük érdeklõdését! 
Ügyfélfogadás

 

Hétfõ: 07:30-15:30-ig
Kedd: Ügyfélfogadás szünetel!
Szerda: 07:30-15:30-ig
Csütörtök: 07:30-19:30-ig
Péntek: 07:30-12:30-ig

Pénztári órák

Hétfõ: 07:30-15:30-ig
Kedd: 07:30-15.30-ig
Szerda: 07:30-15.30-ig
Csütörtök: 07:30-19.30-ig
Péntek: 07:30-12.30-ig

Telefon

Telefonos ügyfélszolgálatunk a +36 63 570 092 telefonszámon érhető el az alábbi időpontokban:

Hétfő-szerda: 07:30-15:30-ig
Csütörtök: 07:30-19:30-ig
Péntek: 07:30-12:30-ig