KORMÁNY RENDELET

 

38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl - Letöltöm

 

175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok mûködésének átláthatóbbá tételérõl. Közzétesszük a vezetõ munkavállalók és a felügyelõ bizottsági tagok javadalmazási adatait - Letöltöm

 

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LETÖLTHETÕ RENDELETEI

 

17/2005. (IV.27.) Ökt. rendelet a talajterhelési díj megfizetésének helyi szabályairól - Letöltöm

 

2/2006. (I.30.) Ökt. rendelete a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény egyes rendelkezéseinek Csongrád város területén történõ végrehajtásáról - Letöltöm

 

3/2006. (I.30.) Ökt. rendelete a Csongrád város területén alkalmazható távhõszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az alkalmazási és díjfizetési feltételekrõl - Letöltöm

 

8/2006. (III.8.) Ökt. rendelete folyékony települési kommunális hulladékszállítási- és kezelési kötelezõ közszolgáltatás szabályairól és díjairól - Letöltöm

 

6/1997. (II.10.) Ökt. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl - Letöltöm

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEMI általános jogszabályok

 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

 

 

TERMÉKDÍJ, BETÉTDÍJ, KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ

 

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

 

 

VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM

 

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl

 

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl

 

204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról

 

220/2004.

 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól

 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmérõl

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól

 

10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és földtani közeg minõségi védelméhez szükséges határértékekrõl

 

7/2002. (III. 1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának mérésérõl, ellenõrzésérõl, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól

 

9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirõl és alkalmazásuk szabályairól

 

8002/2000. (K. Ért. 6.) KöM Tájékoztató a felszín alatti vizek minõségét érintõ tevékenységekkel összefüggõ egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelettel elõírt adatlap közzétételérõl

 

 

LEVEGÕTISZTASÁGVÉDELEM

 

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

 

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl

 

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

 

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

 

12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrõl

 

29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérõl

 

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérõl

 

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról