Jogszabályok

KORMÁNY RENDELET

38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl - Letöltöm
175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok mûködésének átláthatóbbá tételérõl. Közzétesszük a vezetõ munkavállalók és a felügyelõ bizottsági tagok javadalmazási adatait - Letöltöm

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LETÖLTHETÕ RENDELETEI

17/2005. (IV.27.) Ökt. rendelet a talajterhelési díj megfizetésének helyi szabályairól - Letöltöm
2/2006. (I.30.) Ökt. rendelete a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény egyes rendelkezéseinek Csongrád város területén történõ végrehajtásáról - Letöltöm
3/2006. (I.30.) Ökt. rendelete a Csongrád város területén alkalmazható távhõszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az alkalmazási és díjfizetési feltételekrõl - Letöltöm
8/2006. (III.8.) Ökt. rendelete folyékony települési kommunális hulladékszállítási- és kezelési kötelezõ közszolgáltatás szabályairól és díjairól - Letöltöm
6/1997. (II.10.) Ökt. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl - Letöltöm

KÖRNYEZETVÉDELEMI általános jogszabályok

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

TERMÉKDÍJ, BETÉTDÍJ, KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl
204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról
220/2004.
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmérõl
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és földtani közeg minõségi védelméhez szükséges határértékekrõl
7/2002. (III. 1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának mérésérõl, ellenõrzésérõl, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól
9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirõl és alkalmazásuk szabályairól
8002/2000. (K. Ért. 6.) KöM Tájékoztató a felszín alatti vizek minõségét érintõ tevékenységekkel összefüggõ egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelettel elõírt adatlap közzétételérõl

LEVEGÕTISZTASÁGVÉDELEM

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrõl
29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérõl
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérõl
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról